دستگاه های تست ضربه

مقاومت در برابر ضربه یکی از مهمترین خواص مکانیکی فلزات، پلیمر ها، کامپوزیت ها و دیگر مواد برای طراحان و سازندگان صنایع مختلف می باشد.
دستگاه های تست ضربه شرکت سانا اندیشه سازان مجد در دو گرو اصلی، ضربه های پاندولی و ضربه های خطی با تلکنولوژی روز دنیا مطابق با استاندارد
های بین المللی طراحی و ساخته می شود.

دستگاه های ضربه پاندولی

این دستگاه ها قابلیت انجام آزمون ضربه با روش شارپی و آیزود را دارد. در این دستگاه ها یک پاندول با انرژی مشخص(جرم و طول بازو و ارتفاع رهایش) بعد از رهایش از ارتفاع اولیه به نمونه تحت تست برخورد می کند و بعد از شکست از آن عبور می کند و با اندازه گیری ارتفاع ثانویه پاندول بعد از شکست
میزان انرژی جذب شده توسط نمونه محاسبه می گردد. این دستگاه ها در ظرفیت های مختلف از ۲۰ ژول الی ۴۵۰ ژول طراحی و ساخته می شوند.

-تست-ضربه-پاندولی-300ژول-سانا-اندیشه-سازان-مجد.jpg

دستگاه های تست ضربه پاندولی ۳۰۰J

مشاهده جزئیات بیشتر از ۳۰۰J

دستگاه های تست ضربه پاندولی ۳۰۰J

-تست-ضربه-پاندولی-50ژول-سانا-اندیشه-سازان-مجد.jpg

دستگاه های تست ضربه پاندولی ۵۰J

مشاهده جزئیات بیشتر از ۵۰J

دستگاه های تست ضربه پاندولی ۵۰J

ابزارهای جانبی تست
نرم افزارهای تست