دستگاه‌ های دینامومتر جذب گشتاور برای تست موتورها سری ۶۰۰۰

جهت تست تجهیزاتی که خود نیاز به ورودی گشتاور دارند. دیناموترهای انواع فن ها با به کارگیری یک سیستم مغناطیسی یا هیدرولیکی با جذب گشتاور، امکان بارگذاری گشتاور را به طور مستقل از سرعت فراهم می‌آورد. این سیستم دارای تکرار پذیری بالا و کالیبراسیون آسان دستگاه می‌باشد.

Dynamometer C ontroller OLC-6200

Dynamometer-C-ontroller-sana-andishe-sazan-majd.jpg

Dynamometer 6000 SERIES

Dynamometer-6000-SERIES-sana-andishe-sazan-majd.jpg

Dynamometer Torque Absorber SDA5-L1

Dynamometer-Torque-Absorber-SDA5-L1-sana-andishe-sazan-majd-1.jpg

Dynamometer Torque Absorber SDA5-L1

Dynamometer-Torque-Absorber-SDA5-L1-sana-andishe-sazan-majd.jpg

Adjustable Motor Fixtures AMF 1/AMF2

Adjustable-Motor-Fixtures-AMF-1-AMF2-sana-andishe-sazan-majd.jpg

Basic table with grooved Tab 8036 TA

Basic-table-with-grooved-Tab-8036-TA-sana-andishe-sazan-majd.jpg

تجهیزات تست

ابزارهای جانبی تست

نرم افزارهای تست

 • دستگاه‌های تست ضربه
 • دستگاه‌های تست کشش
 • دستگاه‌های تست دیناموتور
 • دستگاه‌های تست MFI
 • دستگاه‌های تست رئومتر MDR و ODR
 • تجهیزات تست در صنایع پزشکی
 • دستگاه های تست عملکرد و بالانس فن
 • فک‌های کششی
 • انواع اکستنسومتر
 • فک‌های فشاری
 • انواع قالب دمبلی برای نمونه‌های لاستیکی آزمون کشش
 • انواع فک و فیکسچرهای سفارشی
 • انواع دستگاه‌های پانچ قالب نمونه‌های آزمون کشش
 • Rubber view
 • Muteriel view
 • Dyno view