دستگاه‌ های دينامومتر جذب گشتاور برای تست موتورها سری 6000

جهت تست تجهیزاتی که خود نیاز به ورودی گشتاور دارند. دیناموترهای انواع فن ها با به کارگیری یک سیستم مغناطیسی یا هیدرولیکی با جذب گشتاور، امکان بارگذاری گشتاور را به طور مستقل از سرعت فراهم می‌آورد. این سیستم دارای تکرار پذیری بالا و کالیبراسیون آسان دستگاه می‌باشد.

Dynamometer C ontroller OLC-6200

Dynamometer C ontroller sana andishe sazan majd

Dynamometer 6000 SERIES

Dynamometer 6000 SERIES sana andishe sazan majd

Dynamometer Torque Absorber SDA5-L1

Dynamometer Torque Absorber SDA5-L1 sana andishe sazan majd

Dynamometer Torque Absorber SDA5-L1

Dynamometer Torque Absorber SDA5-L1 sana andishe sazan majd

Adjustable Motor Fixtures AMF 1/AMF2

Adjustable Motor Fixtures AMF 1 AMF2 sana andishe sazan majd

Basic table with grooved Tab 8036 TA

Basic table with grooved Tab 8036 TA sana andishe sazan majd