دستگاه های تست ضربه

مقاومت در برابر ضربه یکی از مهمترین خواص مکانیکی فلزات، پلیمر ها، کامپوزیت ها و دیگر مواد برای طراحان و سازندگان صنایع مختلف می باشد.
دستگاه های تست ضربه شرکت سانا اندیشه سازان مجد در دو گرو اصلی، ضربه های پاندولی و ضربه های خطی با تلکنولوژی روز دنیا مطابق با استاندارد
های بین المللی طراحی و ساخته می شود.

دستگاه های ضربه پاندولی

این دستگاه ها قابلیت انجام آزمون ضربه با روش شارپی و آیزود را دارد. در این دستگاه ها یک پاندول با انرژی مشخص(جرم و طول بازو و ارتفاع رهایش) بعد از رهایش از ارتفاع اولیه به نمونه تحت تست برخورد می کند و بعد از شکست از آن عبور می کند و با اندازه گیری ارتفاع ثانویه پاندول بعد از شکست
میزان انرژی جذب شده توسط نمونه محاسبه می گردد. این دستگاه ها در ظرفیت های مختلف از 20 ژول الی 450 ژول طراحی و ساخته می شوند.

دستگاه های تست ضربه پاندولی 300ژول سانا اندیشه سازان مجد

دستگاه های تست ضربه پاندولی 300J

مشاهده جزئیات بیشتر از 300J

دستگاه های تست ضربه پاندولی 300J

دستگاه های تست ضربه پاندولی 50ژول سانا اندیشه سازان مجد

دستگاه های تست ضربه پاندولی 50J

مشاهده جزئیات بیشتر از 50J

دستگاه های تست ضربه پاندولی 50J