هجدهمین نمایشگاه صنعت تهران با حضور سانا اندیشه سازان مجد

هفدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های گرمایشی و سرمایشی با حضور سانا اندیشه سازان مجد

ششمین دوره نمایشگاه ساخت ایران سال ۹۸ با حضور سانا اندیشه سازان مجد​

نمایشگاه هفته پژوهش سال ۹۸ با حضور سانا اندیشه سازان مجد​